the art of swimming
by patryk fejfer

      Szkołę Pływania SWIM-ART założyłem w 2019 roku, gdy poczułem, że po wielu latach uczenia dzieci i dorosłych, trenowania zawodników i zawodniczek, a następnie prowadzenia Szkoły Pływania NEPTUN SPORT nadszedł czas na realizację autorskich pomysłów. Pragnę, aby Szkoła Pływania SWIM-ART stała się wyjątkowym miejscem, w którym każdy będzie mógł zacząć przygodę z wodą, a następnie kontynuować ją wykorzystując nabyte umiejętności.

      Podstawą naszej oferty jest nauka pływania, ale nie będziemy skupiać się tylko na niej. Pierwszym krokiem, który ma nas wyróżnić jest utworzenie grupy sportowej, gdzie zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli będą mogli rozwinąć pasję do pływania, a w przyszłości nawet wystartować w zawodach. Od wielu lat chciałem utworzyć taką grupę, która stałaby się wizytówką szkoły i zwieńczeniem wieloletniego wysiłku włożonego w naukę oraz doskonalenie pływania. Będzie to dopiero początek naszej przygody, dlatego zapraszam także rodziców, aby dołączyli do nas - zawody mastersów to świetna zabawa 😊.

      Od wielu lat prowadzę treningi pływackie dla młodszych i starszych adeptów pływania. Współpracowało ze mną już kilkoro zawodników, którzy osiągnęli większe (m.in. mistrzostwo Polski, rekordy Okręgu Dolnośląskiego) bądź mniejsze sukcesy na arenie polskiej i dolnośląskiej. Myślę, że udało mi się zarazić kilkoro dzieci pasją do pływania. Dzieci te, a obecnie nastolatkowie, pozostali przy pływaniu i zdobywają w tej dyscyplinie laury, bądź zaprzestali już treningów, ale nadal wyznają zasadę, że bez wody nie da się żyć, w przenośni i dosłownie 😊.

      Chciałbym, aby nasi uczniowie, za kilka lat, mogli powiedzieć, że właśnie w szkole SWIM-ART zarazili się pasją i miłością do wody.

 

      Zapraszamy do naszej szkoły pływania, do naszego świata, do świata THE ART OF SWIMMING.

 

Patryk Fejfer

 

 

 

 

     

      I founded the SWIM-ART Swimming School in 2019, when I felt that after many years of teaching children and adults, training athletes and then running the NEPTUN SPORT Swimming School, the time has come when I realize my original ideas. I want SWIM-ART Swimming School to become a unique place where everyone will be able to start their adventure with water and then continue it using their skills.
      The basis of our offer is to teach how to swim, but we will not focus only on it. The first step is to create a swimming sports group where children, young people and adults could develop their passion for swimming and in the future even compete. For many years I wanted to create such a group that would become a showcase of the school and the pinacle of many years of effort put into learning and improving swimming. This will be just the beginning of our adventure, which is why I invite parents to join us - masters competition is great fun.
      For many years I have been conducting training for children and adults students. Several swimmers have already cooperated with me, who have achieved greater (including Polish championship, records of the Lower Silesian District) or smaller successes in the Polish and Lower Silesian arena. I think I managed to inspire several children with a passion for swimming. These children, and now teenagers, remained swimming and won thropies in this discipline, or have already stopped training, but still adhere to the principle that without water it is impossible to live, figuratively and literally.
      I would like our students to say in a few years time, that they were inspired by my passion and love for water at SWIM-ART swimming school.

      We invite you to our swimming school, to our world, to the world of THE ART OF SWIMMING.


Patryk Fejfer